3103ΚΟΣΜ - Cosmetology IV

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNITS

Courses unit title: Cosmetology IV 

 

Course unit code:  3103ΚΟΣΜ

 

Type of course unit:                Compulsory

 

Level of course unit:                 First

 

Year of study: 3

 

Semester when the course unit is delivered: e  

 

Number of ECTS credits allocated: ECTS 7

 

Name of Lecturer: Marianna Florou 

 

Learning outcomes of the course unit:  After cosmetology I student will be able to identify most of the ingredients of a cosmetic and protect the skin of the use of wrong ingredients,  Work in a cosmetology lab and produce her own  cosmetics, deal with any side affects from any cosmetic, as beauty therapist (not as a dermatologist)

 

Mode of delivery:                   Face-to-face

 

Prerequisites and co-requisites: 

 

Course contents: Work in a cosmetology lab and produce her own  cosmetics, deal with any side affects from any cosmetic, as beauty therapist (not as a dermatologist) 

Recommended or required reading: Παπαιωάννου Γ.,  «ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ», ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ 2000, Βέγκος Σ., «ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ», INTERBOOKS 2004, Μουλοπούλου Κ. – Καρακίτσου, Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Ι.Δ,  «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕς», ΒΗΤΑ 1998, Gerson J.,  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ», ΙΩΝ 1996, Poucher W.A.,  « PERFUMES, COSMETICS AND SOAPS», NINTH EDITION, CHAPMAN &HALL 1991, Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι.,  «ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗ», ΙΩΝ 1995

 

Planned learning activities and teaching methods: Power Point presentations, Projects, Middle term examinations, Exercises

 

Assessment methods and criteria: Exams every end of semester, projects, presentations 

 

Language of instruction: Greek 

 

Workplacement: